Санхүүгийн мэдээлэл


     
2018.12.312017.12.312016.12.31
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө1663411584.221935148230.16734437391.47
Хөрөнгө оруулалт10399562782.299681693587.77727291243.38
Даатгалын авлага157352576.2817499467.6619713128.19
Бусад санхүүгийн хөрөнгө50557471.5924207282.3134779512.9
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө325747446.81618332098.25150469744.63
Даатгалын хөрөнгө26202685124862909060794618742
Өмч, барилга, тоног төхөөрөмж-цэвэр2148499509.392022406534.952023700321.95
НИЙТ ХӨРӨНГӨ17365399882.5819162196261.0311485010084.52
ӨР ТӨЛБӨР
Даатгалын өглөгийн дүн199548.8500
Бусад санхүүгийн өр төлбөрийн дүн21779319.1615189153.092470311.29
Бусад санхүүгийн бус өр төлбөрийн дүн54056876.84115198811.4410453110.58
Нөхөн төлбөрийн нөөц сан
Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц692500570057039135724148154970
Учирсан боловч мэдэгдээгүй ХНС 1147864070509239798415831336
Мэдсэн боловч төлөөгүй ХНС 274505522531835780644999999.999999
Учирч болзошгүй ХНС1311795097.77813194846.69635559283.26
Тусгай нөөц сан422217096.1511124843701112484370
Нөхөн төлбөрийн нөөц сан3156381785.927753276820.692208874989.26
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР10157423230.7713587578357.226369953381.13
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Эзэмшигчдийн өмч500000000035000000003500000000
Халаасны хувьцаа00-350000000
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний өөрчлөлт899328722899328722899328722
Хуримтлагдсан ашиг1308647929.811175289181.811065727981.39
НИЙТ ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ7207976651.815574617903.815115056703.39
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ17365399882.5819162196261.0311485010084.52

    
2018.12.312017.12.312016.12.31
Даатгалын үйл ажиллагаа
Даатгалын хураамжийн нийт орлого16645277559.2113908295297.3511307766799.92
Даатгалын хураамжийн буцаалт -726815376.38516460092.19-354566720.65
Давхар даатгалын хураамжийн зардал -1388670725.63696485670.54-495546726.46
Даатгалын хураамжийн цэвэр орлого 14529791457.212695349534.6210457653352.81
Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөцийн өөрчлөлт 12210921281555758602848625047
Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт 30479669650379030149687975
Орлогод тооцсон хураамж 13613496025.211189969962.629758716280.81
Нийт нөхөн төлбөрийн зардал13043379730.986820596679.254954060504.77
Давхар даатгагчийн хариуцсан нөхөн төлбөр 3324386277.471822753645.3864258201.47
Буруутай этгээдийн хариуцсан нөхөн төлбөр 296270754.62155857049.6190444202.93
Нөхөн төлбөрийн цэвэр зардал 9422722698.894841985984.264799358100.37
Даатгалын үйл ажиллагааны ашиг(алдагдал)3984060169.513925802408.923976880576.1
Бусад ашиг ( алдагдал) -3721040299.863619898610.43-3045694623.82
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг( алдагдал) 263019869.65305903798.49931185952.28001
Орлогын албан татварын зардал129661121.65196342598.07121709496.9
Татварын дараах ашиг (алдагдал) 133358748109561200.42809476455.38001

en_USEnglish
en_USEnglish