НӨХӨН ТӨЛБӨР

7575-6000

Бүрдүүлэх материал

Та даатгалын тохиолдлуудад дараах бичиг баримтуудыг бүрдүүлэн манайд хандах боломжтой.

Таны даатгалын гэрээний ард байрлах гэрээний зүйл заалт хэсэгт тухайн даатгалын тань "Нөхөн төлбөрийн бүрдүүлэх материал"-ын мэдээлэл дэлгэрэнгүй байгаа тул та нөхөн төлбөр авахын тулд ямар материал бүрдүүлэх шаардлагатайгаа гэрээний ард талын хэсгээс харах боломжтой. Мөн даатгалын тохиолдлоос хамааран бүрдүүлэх материал харилцан адилгүй байдаг тул та 7575 6000 утсаар холбогдон дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай.

.

 1. Даатгуулагчийн даатгалын нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл, албан бичиг
 2. Даатгалын гэрээ, баталгааны эх хувь
 3. Даатгалын тохиолдлын газар дээр ажилласан шуурхай албаны протокол, дүгнэлт
 4. Даатгуулагч буруутай эсэхийг магадлах зорилгоор ослын шалтгааныг тогтоосон зам тээврийн ослын акт, тодорхойлолт /Тохиолдлоос хамаарч/
 5. Учирсан хохиролд үнэлгээ хийсэн эрх бүхий байгууллагын үнэлгээний тайлан
 6. Эвдрэл гэмтэлд засвар хийсэн бол засварын газрын баримт
 7. Зам тээврийн осол болон эвдрэл гэмтлийг харуулсан фото зураг
 8. Шаардлагатай тохиолдолд мэргэжлийн эрх бүхий байгууллагын дүгнэлт, тодорхойлолт
 9. Зам тээврийн осол хэрэг нь Цагдаа Прокурор, Шүүхийн байгууллагад шалгагдаж хянагдаж байгаа тохиолдолд тэдгээр байгууллагын шийдвэр
 10. Шаардлагатай тохиолдолд даатгагчаас шаардсан бусад бичиг баримт /Зээлийн гэрээ, Тодорхойлолт гэх мэт/
 1. Даатгалын гэрээ
 2. Даатгуулагчийн өргөдөл
 3. Гэрчилгээ жолооны үнэмлэх /2 талын/
 4. Даатгуулагч буруутай эсэхийг магадлах зорилгоор ослын шалтгааныг тогтоосон зам тээврийн ослын акт, тодорхойлолт /Тохиолдолоос хамаарч/
 5. Учирсан хохиролд үнэлгээ хийсэн эрх бүхий байгуулгын үнэлгээний тайлан
 6. Зам тээврийн осол болон эвдрэл гэмтлийг харуулсан фото зураг 4-с дээш
 7. Шаардлагатай тохиолдолд мэргэжлийн эрх бүхий байгуулгын дүгнэлт, тодорхойлолт
 8. Зам тээврийн осол хэрэг нь Цагдаа Прокурор, Шүүхийн байгуулгад шалгагдаж хянагдаж байгаа тохиолдолд тэдгээр байгуулгын шийдвэр
 9. Шаардлагатай тохиолдолд даатгагчаас шаардсан бусад бичиг баримт /Зээлийн гэрээ, Тодорхойлолт гэх мэт/
 1. Эмчийн онош тэмдэглэл
 2. И-Баримт
 3. Эмчлүүлэгчийн карт
 4. Шинжилгээний хариу
 5. Даатгалын нөхөн төлбөр хүсэх хуудас

Түшиг нөхөн төлбөр хүсэх хуудас