Төлбөр тасалдлын даатгал

Даатгалын зүйл

 • 'Даатгалын зүйл нь гэрээнд заасан эрсдэлийн улмаас зээлдэгчийн үйл ажиллагаанд гэнэтийн санаандгүй урьдчилан таахааргүй үйл явдал тохиолдож улмаар даатгуулагчтай байгуулсан.... оны .... сарын ...-ний өдрийн ..... тоот зээлийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлж чадаагүйгээс / зээлийн төлбөрөө төлж чадахгүй байх эрсдэл Non payment risk / үүсэх зээлийн эргэн төлөлтийн хариуцлагыг хэлнэ.

Даатгалын үндсэн эрсдэл

 • Даатгалын зүйлийг зээлдэгчийн гэрээгээр хүлээсэн зээлийн төлбөр төлөх чадамжгүй болох дараах эрсдэлээс даатгана:
 • Аливаа байгалийн гамшиг давагдашгүй хүчин зүйл – форс мажор үүсэх;
 • Зээлдэгчийн ажлын орчинд гарсан үйлдвэрлэлийн осол;
 • Зээлдэгчийн үйл ажиллагаа урьдчилан таамаглах боломжгүй шалтгаанаар тасалдсаны улмаас зээлийн гэрээнд заагдсан хуваарьт төлбөр хугацаанаасаа 30 хоногоор хэтэрсэн тохиолдол;
 • Даатгалын тохиолдол нь даатгалын хугацаа, хамрах хүрээнд багтах бөгөөд хууль хяналт, мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтээр үнэн зөв нь тогтоогдсон байх ёстой
 • Энэхүү даатгалын гэрээгээр Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт Даатгуулагчийн гэрээнд заагдсан байр, ажил үүргээ гүйцэтгэж буй газарт үйлчилнэ

Даатгалын үнэлгээ

 • Даатгалын үнэлгээг зээлийн гэрээ тус бүрээр тогтоох бөгөөд тухайн зээлийн гэрээнд заагдсан үндсэн зээлийн төлбөр болон үндсэн хүү тооцсон зээлийн нийт төлбөрийн хэмжээ байна.

Даатгалын хураамж

Нөхөн төлбөр олгох нөхцөл

 • Даатгалын гэрээ;
 • Нөхөн төлбөр хүссэн албан бичиг. Үүнд, нэхэмжилж буй нөхөн төлбөрийн хэмжээ, аль сарын төлбөр тасалдалтад нэхэмжилж буйг тодорхой тусгах
 • Даатгалын тохиолдлын талаар эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, акт, дүгнэлт
 • Даатгалын тохиолдлын талаар зээлдэгч болон даатгуулагчийн тайлбар;\
 • Зээлийн гэрээний гүйцэтгэлийн талаар мэдээлэл;
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрээ;
 • Даатгалын тохиолдол бий болсонг баталгаажуулах шаардлагатай бусад баримт, мэдээлэл;
 • Зээлийн гэрээ, зээлийн төлбөр төлөлтийн хуваарь зээл төлөлтийн дансны хуулга;
 • Зээлдэгчийн зээлийн дансны хуулгыг даатгалын нөхөн төлбөр нэхэмжлэх өдрөөр;
 • Төлбөр тасалдлын даатгалд хамрагдсан талаархи баримт буюу энэхүү гэрээний хавсралт;
 • Даатгагч шаардлагатай гэж үзвэл зээлдэгчийн зээлийн хувийн хэргийн баримт,материал;
 • Даатгалын нөхөн төлбөр олгох үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын хууль болон тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан журам, нөхцөл, заавар болон энэхүү даатгалын гэрээгээр зохицуулагдана.
 • Тухайн зээлийн гэрээний төлбөр тасалдалд олгох нэг сарын нөхөн төлбөрийн хязгаар нь зээлийн гэрээний нэг сарын хуваарьт төлбөрийн хэмжээнээс хэтрэхгүй байна.
 • Даатгуулагчийн өөрийн хүлээх хариуцлага 20 хувь байна.
 • Даатгагч зээлийн төлбөр хугацаанаасаа 30 хоногоор хэтэрсэн тохиолдолд тухайн тасалдсан хуваарьт төлбөрийг нөхөн төлбөрийн нэхэмжлэл, баримтийг бүрэн ирүүлсэнээс хойш ажлын 10 хоногийн дотор төлнө.
 • Нөхөн төлбөр олгосны дараа Зээлийн зөрчил үргэлжлэн төлбөр 2 сараар дараалан тасалдсан тохиолдолд барьцаа хөрөнгийг (банк) даатгуулагч хураан авч хяналтандаа байлгах.
 • Нөхөн төлбөр олгосны дараа Зээлийн зөрчил үргэлжлэн төлбөр 3 сараар дараалан тасалдсан тохиолдолд барьцаа хөрөнгийг худалдан борлогдох хүртэлх зээлийн хуваарьт төлбөрийг хэвийн болгож нөхөн төлбөр олгоно. /энэ заалт зөв үү, барьцаа худалдан борлуулахтай холбоотой зардалыг 2 тал тэнцүү хариуцан тус тусын хохиролоо барагдуулах уу/
 • Тухайн зээлийн гэрээний төлбөр тасалдалд олгох нэг сарын нөхөн төлбөрийн хязгаар нь зээлийн гэрээний нэг сарын хуваарьт төлбөрийн хэмжээнээс хэтрэхгүй байна.
 • Барьцаа хөрөнгийг эрэн хайх, зогсоох, хураан авах ажиллагааг даатгуулагч хариуцан ажиллах бөгөөд худалдан борлуулах ажлыг талууд дангаар эсвэл хамтран хариуцана
 • Даатгагч нь Монгол улсын шүүхийн шийдвэр, хохирлын хэмжээг тогтоосон эрх бүхий комиссын акт зэргийг үндэслэн нөхөн төлбөр олгоно. Шүүхийн шийдвэр нь эцсийн шийдвэр байх ба хэрэв даатгуулагч дараагийн шатны шүүхэд давж заалдах бол тухайн шатны шүүхийн шийдвэр гартал нөхөн төлбөрийг олгохгүй.
 • Даатгалын тохиолдол бий болж, нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл, гэрээнд заасан баримтыг бүрэн хүлээн авснаас хойш ажлын 14 хоногийн дотор нөхөн төлбөрийг олгоно.
 • Даатгалын тохиолдолтой холбоотойгоор даатгуулагч зээлдэгч нарын хооронд маргаан гарч хянагдаж байгаа, тухайн эрх бүхий байгууллагын эцсийн шийдвэр гараагүй байгаа тохиолдолд нөхөн төлбөрийн баримт бүрэн бүрдсэн гэж үзэхгүй бөгөөд нөхөн төлбөр шийдвэрлэх хугацаа тоологдож эхлэхгүй
 • Даатгалын гэрээнд даатгуулагчийн өөрийн хүлээх хариуцлагын хэмжээг заасан бол тухайн заасан хэмжээгээр даатгалын нөхөн төлбөрөөс хасч тооцож олгоно.
 • Энэхүү гэрээний 7.2.4, 7.2.7 -д заасан хугацааг хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хожимдуулсан тохиолдолд даатгуулагч нөхөн төлбөр нэхэмжлэх эрхээ алдах бөгөөд тэрээр хүндэтгэн үзэх шалтгаантай байсан гэдгээ нотолсноор хугацааг сэргээнэ.
 • Буруутай этгээдээс нэхэмжлэл гаргах. Монгол Улсын Даатгалын тухай хуулийн 8.7, Иргэний хуулийн 443.7 дахь заалтыг үндэслэн Даатгагч нөхөн төлбөрийг олгосон нөхцөлд буруутай этгээдээс төлбөр нэхэмжлэх даатгуулагчийн эрх нь даатгалаар олгогдсон нөхөн төлбөр, түүнтэй холбогдон гарсан зардлын хэмжээгээр даатгагчид шилжинэ. Гарсан хохирлыг даатгуулагч буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлсэн бол нөхөн төлбөрийг тэр хэмжээгээр бууруулж нөхөн төлбөр олгоно.
 • Буруутай этгээдээс хохирлыг нэхэмжлэн авах даатгагчийн эрхийг даатгуулагчийн зүгээс ямар нэгэн хэлбэрээр хязгаарласан эсвэл багасгасан тохиолдолд даатгагч даатгуулагчид олгосон нөхөн төлбөрийг тэр хэмжээгээр буцаан нэхэмжилнэ.
 • Зэрэг даатгагдах. Даатгуулагч нь даатгалын зүйлийг хэд хэдэн компанид зэрэг даатгуулсан болон энэхүү даатгалын гэрээгээр олгогдох нөхөн төлбөр нь өөр даатгалын гэрээгээр мөн нөхөн төлөгдөхөөр байвал Даатгагч нь учирсан хохирлыг бүрэн хэмжээгээр хариуцахгүй бөгөөд бусад даатгалын компанитай тохиролцож хохирлын хэмжээнээс ихгүй байхаар тооцож нөхөн төлбөрийг олгоно.

Нөхөн төлбөр олгохгүй нөхцөл

 • Даатгагч Монгол Улсын Даатгалын тухай хуулийн 8.5 дугаар зүйлд заасан үндэслэл үүссэн болон энэхүү даатгалын онцлогоос хамаарч дараах тохиолдлуудад аливаа үүрэг хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд нөхөн төлбөр төлөхөөс татгалзана.
 • Даатгуулагч санаатайгаар хохирол учруулсан буюу даатгалын тохиолдол бий болох нөхцөл, орчныг бүрдүүлсэн;
 • Даатгуулагч даатгалын зүйлийн талаар даатгагчид худал мэдээлсэн, хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон;
 • Гарсан хохирлыг даатгуулагч буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлсэн;
 • Даатгалын гэрээнд заагдаагүй нөхцөл, эрсдэлийн улмаас гарсан хохирол;
 • Хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл;
 • Даатгуулагчийн эрүүгийн гэмт хэргийн шинжтэй үйлдлийн улмаас учруулсан хохирол;
 • Даатгуулагч нь эрх мэдлээ урвуулан ашигласны улмаас учруулсан хохирол;
 • Даатгалын тохиолдол мөн эсэх нь нотлогдоогүй буюу нотлогдох боломжгүй болсон.
 • Нөхөн төлбөрийн баримтуудыг даатгагчид хүлээлгэж өгөх энэхүү гэрээнд заасан хугацаа, даатгуулагчаас даатгагчид шаардлага гаргах хуульд заасан хөөн хэлэлцэх хугацаа дуусгавар болсон;
 • Зээлдэгчид хохирол учирсан талаар даатгагч болон эрх бүхий байгууллагад нэн даруй мэдэгдэн шалгуулаагүй болон бусад шалтгаанаар хохирол учирсан шалтгаан тогтоогдоогүй, тодорхой бус байх;
 • Сайн дураар төлсөн болон хүлээн зөвшөөрсөн төлбөр, хохирол;
 • Тухайн зээлдэгчид үйлчилгээ үзүүлэх нь хууль тогтоомж, мэргэжлийн үйл ажиллагааны дүрмийн дагуу зөвшөөрөгдөөгүй хориглогдох нөхцөлд үйлчилгээ үзүүлснээс учирсан хохирол;
 • Даатгуулагчийн Зээлдэгчтэй байгуулсан гэрээний гол нөхцөл өөрчлөгдсөн бөгөөд үүнтэй холбоотой хохирол учирсан;
 • Зээлдэгчийн даатгуулагчийн өмнө зээлийн гэрээгээр хүлээсэн зээлийн зориулалт, үүргийн биелэлттэй шууд холбоогүй бизнесийн бус үйл ажиллагаанд үүссэн эрсдэл;
 • Зээлдэгчтэй холбоотой буюу зээлдэгч даатгуулагчид төлбөр төлөх хугацаагаа хойшлуулах хүсэлт тавьсан, даатгуулагч түүнийг хүлээн авсан тохиолдолд
 • Даатгуулагч нь өөрийн үйл ажиллагаанд дагаж мөрддөг зээл олгохтой холбоотой дүрэм, журмыг зөрчиж зээл олгосон буюу зээлийн гэрээ байгуулсан
 • Санхүүгийн тайлан баланс нь алдагдалтай, зээлийг буцаан төлөх боломжгүй байсныг нягтлан шалгалгүйгээр иргэн, хуулийн этгээдэд зээл олгосон
 • Даатгуулагчийн зээлдэгчтэй байгуулсан зээлийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй улмаас төлбөр тасалдах
 • Хууль зөрчсөн үйл ажиллагаанаас үүдсэн хохирол түүний үр дагавар.
 • Даатгалын гэрээ байгуулсан боловч даатгуулагч даатгалын хураамжийг гэрээнд заасан хугацаанд төлөөгүй байхад даатгалын тохиолдол үүссэн бол;
 • Дараах төрлийн бараа, бүтээгдэхүүний хэрэглээ, үйлдвэрлэл, ашиглалттай холбогдон гарсан хохирол; Асбестос, бүх төрлийн зэвсэг, сум, салют, тэсрэх, дэлбэрэх бодис, бүтэгдэхүүн, газрын тосны бүтээгдэхүүнүүд, шатахуун түгээх станци, агаарын хөлөг, усан онгоц, нисэх онгоц, хөргөлтийн тээврийн хэрэгсэл;
 • Дайн, үймээн самуун, Ажил хаялт, террорист болон улс төрийн шинж чанартай үйл ажиллагаа, гэмт халдлага, нийгмийн эмх замбараагүй байдал, бослого, төрийн захиргааны байгууллагын акт шийдвэр зэргийн улмаас үүссэн нөхцөл байдал, улс төрийн тэмцэлд оролцсоноос үүссэн;
 • Байлдааны зэвсэг хэрэглэх, цөмийн дэлбэрэлт, цацраг идэвхт бодис буюу туяаны нөлөө, цөмийн хаягдал, цөмийн зэвсгийн материал, цөмийн шатахуунаас гарах радио идэвхт бохирдол юм уу үүнээс үүсэх ионжсон цацраг түүний үр дагавар;
 • Монгол улсын нутаг дэвсгэрээс гадна явуулсан үйл ажиллагаанаас учирсан хохирол;
 • Даатгуулагч гэрээгээр хүүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд нөхөн төлбөр олгохгүй;

Даатгалын мэргэжилтэнтэй холбогдох

Бүртгүүлсэн мэдээллийн дагуу утсаар болон имэйлээр тантай холбогдох тул мэдээллээ үнэн зөв бөглөнө үү

Холбогдолтой бүтээгдэхүүн

belen mungu unet tsaas.png

Бэлэн мөнгө, үнэт цаас баримт бичгийн даатгал

Бэлэн мөнгө, үнэт цаас баримт бичгийн даатгал

Дэлгэрэнгүй ->
zeeliin ersdel.png

Зээлийн эрсдэлийн даатгал

Дэлгэрэнгүй ->
zeeliin ersdel.png

Худалдааны зээлийн даатгал

Дэлгэрэнгүй ->
global-shipping.png

Экспортын зээлийн эргэлтийн бүтээгдэхүүн

Дэлгэрэнгүй ->