ХҮНД ДААЦЫН АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ

Даатгалын зүйл

 • Энэхүү гэрээний хавсралтад нэг бүрчлэн дурдсан хүнд даацын авто тээврийн хэрэгсэл (С,С1,E, хагас чиргүүл, чиргүүл) нь даатгалын зүйл байна.
 • 750 кг буюу түүнээс дээш жинтэй чиргүүл, хагас чиргүүл, зүтгүүр нь тусдаа даатгалын зүйл болно.
 • Даатгуулагчийн хүсэлт гаргаснаар хоёр тал харилцан тохиролцож тээврийн хэрэгсэлд анх үйлдвэрээс суурилуулсан иж бүрдэлд ороогүй, шинээр суурилуулсан нэмэгдэл тоног төхөөрөмжийг нэмэлтээр даатгуулсан бол тэдгээр нь даатгалын зүйл болно

Даатгалын үндсэн эрсдэл

 • Зам тээврийн осол;
 • Онхолдох, хоорондоо мөргөлдөх, биет зүйл мөргөх, шарваж гулсах;
 • Элдэв биет зүйлд цохиулах. Ухрах, зогсох, байрлуулах үйлдэл хийх үед учрах хохирол;
 • Газрын нуралт, хөрс чулууны нуралт, цөмрөлтөд өртөх;
 • Байгалийн эрсдэл;
 • Автограж, зогсоол, талбайд хадгалагдах үеийн эрсдэл:
 • Гаднын бүх төрлийн эх үүсвэрээс үүдэлтэй гал түймэр;
 • Тэсрэлт дэлбэрэлт;
 • Барилгаас үүдэлтэй эрсдэл: Зогсоол талбай гаражид зогсож байх үеийн;
 • Барилгын нуралт, элдэв зүйл дээрээс унах,
 • Байгалийн эрсдэл;
 • Бусдын нөлөөгөөр эвдэрч гэмтэх эрсдэл:
 • Элдэв биет зүйлд цохиулах;
 • Гуравдагч этгээдийн танхай балмад үйлдэл;

Даатгалын үнэлгээ

 • Тээврийн хэрэгслийн зах зээлийн үнэлгээнээс тооцогдоно.

Даатгалын хураамж

Нөхөн төлбөр олгох нөхцөл

 • Урсгал сөрсөн, гүйцэж түрүүлсэн, эргэх үйлдэл хийхийг хориглосон газар эргэсэн, зөвшөөрөгдөөгүй гэрлэн дохиогоор хөдөлгөөн хийсэн, ослын дохио болон зогсолтын тэмдэг хэрэглээгүй, түр зогсохыг хориглосон газар зогссон, хурд хэтрүүлсэн нь мэргэжлийн эрх бүхий байгууллага болон экспертийн дүгнэлтээр тогтоогдсон, мал, амьтан мөргөсөн зэрэг тохиолдлуудад гарсан хохирлын дүнгийн 60 хувиар олгоно;
 • Даатгалын зүйлд шилний хохирол учирвал нөхөн төлбөрийг шил шинээр солих зардлын хэмжээгээр тооцно.
 • Даатгуулагч хураамжийг хэсэгчлэн төлж буй үед даатгалын тохиолдол үүсвэл үлдэх хугацааны хураамжийг графикийн дагуу төлөх эсэх талаар талууд нөхөн төлбөрийн хэмжээнээс хамааран харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ.
 • Тусгай зориулалтын автозамаар зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцоогүйгээс үүссэн хохиролд тухайн даатгуулагчийн өөрийн хүлээх хариуцлагын хэмжээг хассан дүнгийн 80 хувиар нөхөн төлбөр олгоно.
 • Даатгалын хугацаанд олгогдох нөхөн төлбөрийн нийт хэмжээ даатгалын баталгаанд заасан даатгалын үнэлгээнээс хэтрэхгүй байна.
 • Даатгагч нь гэрээнд заасан нөхөн төлбөр олгох баримтыг бүрэн хүлээн авснаас хойш ажлын 14 хоногийн дотор нөхөн төлбөрийг олгоно.
 • Даатгуулагчаас хүлээн авсан өргөдөл материал нь гэрээнд заасан нотлох баримтын шаардлага хангахгүй дутуу, эргэлзээтэй байх эсвэл тухайн асуудлаар эрх бүхий байгууллагаар дүгнэлт тодорхойлолт гаргуулахаар даатгагч хүсэлт гаргасан, эсвэл эрх бүхий байгууллага хянаж шалгаж шийдвэр гаргаагүй байгаа тохиолдолд 8.10-д заасан нөхөн төлбөр олгох хугацаа үйлчлэхгүй.
 • Даатгалын гэрээнд даатгуулагчийн өөрийн хүлээх хариуцлагын хэмжээг заасан бол тухайн заасан хэмжээгээр даатгалын нөхөн төлбөрөөс хасч тооцож олгоно.

Нөхөн төлбөр олгохгүй нөхцөл

 • Даатгалын зүйлийн дугуй, явах эд ангийн ердийн элэгдэл, гэмтэл, үйлдвэрийн гологдол, тэнхлэг тохиргоо алдагдах зэргээс учирсан эвдрэл, хохирол, байршил тогтоогч, халаагч зэрэг нэмэлт тоног төхөөрөмжийг буруу суурилуулснаас үүссэн хохирол, хүнд даацын автотээврийн хэрэгслийн хөдөлгүүрт хийсэн ээлж, гагнуур зэрэг засварын буруутай үйл ажиллагаанаас шалтгаалан гарсан хохирол;
 • Даатгал хийх үед тухайн тээврийн хэрэгсэлд хийсэн үзлэг, фото зураг зэргээр баталгаажсан даатгал хийлгэхийн өмнө оршиж байсан дутагдал, согогийн улмаас үүдэн гарсан хохирол;
 • Даатгуулагч тээврийн хэрэгслээ ашиглан гэмт хэрэг үйлдсэн, жолоодох эрхгүй хүнд жолоо шилжүүлсэн, тухайн ангиллын тээврийн хэрэгслийг жолоодох эрхгүй, эрхээ хасуулсан үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон, эрүүл мэндийн хувьд жолоо барих шаардлага хангахгүй этгээдээр жолоо бариулсан нь эрх бүхий байгууллагын акт дүгнэлтээр тогтоогдсон үед учирсан хохирол;
 • Тээврийн хэрэгслийг согтуугаар болон мансууруулах бодис хэрэглэсэн үедээ жолоодсоноос үүдэн гарсан хохирол;
 • Тээврийн хэрэгслийг ашиглахыг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан хориглосон шийдвэр гаргасан үед тээврийн хэрэгслийг замын хөдөлгөөнд оруулснаас үүссэн хохирол;
 • Тээврийн хэрэгслийг жолооны сургалтын зориулалтаар ашиглах, ан ав хөөх, уралдаан тэмцээнд оролцуулах, хүнд даацын автотээврийн хэрэгслийн хүч, туулах чадварыг турших, баталгаат бус замаар зорчин хад чулуу мөргөх, гол ус гатлах зэргээс учирсан хохирол;
 • Техник тоног, төхөөрөмжийн ашиглалтын горим зөрчсөн, техник аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангаагүйгээс мөн даац, ачаалал хэтрүүлснээс үүссэн хохирол;
 • Эвдэрхий болон засварын ажиллагаа дуусаагүй тоног төхөөрмжийг ашигласнаас эсвэл ашиглалтанд үргэлжлүүлэн оруулснаас үүдэлтэй хохирол;
 • Даатгалын тохиолдол болоогүй үеийн үйлчилгээний урсгал зардал (мэдээллийн үйлчилгээ хамарна);
 • Нисэх онгоцны буудлын хилийн зурвас дээрх үйл ажиллагааны тээврийн хэрэгсэл;
 • Нийтийн яаралтай тусламжийн тээврийн хэрэгсэл;
 • Цэргийн болон/эсвэл хууль сахиулах зорилгоор тусгайлан үйлдвэрлэгдсэн болон зориулагдсан тээврийн хэрэгсэл;
 • Тогтмол буюу тодорхой хугацааны давтамжтай солигддог эд ангид дангаар учирсан хохирол;

Даатгалын мэргэжилтэнтэй холбогдох

Бүртгүүлсэн мэдээллийн дагуу утсаар болон имэйлээр тантай холбогдох тул мэдээллээ үнэн зөв бөглөнө үү

Холбогдолтой бүтээгдэхүүн

hund daats.png

ХҮНД ДААЦЫН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ

Хүнд даацын тээврийн хэрэгслээ даатгуулахдаа бусад тээврийн хэрэгслүүдээс өөрөөр тусгайлсан эрсдэлүүдээр даатгуулдаг.

Дэлгэрэнгүй ->
tusgai.png

ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ДААТГАЛ

Юу даатгуулах вэ? М ангиллын тусгай зориулалтын ажил гүйцэтгэдэг тээврийн хэрэгсэл

Дэлгэрэнгүй ->
tusgai.png

ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ДААТГАЛ

Дэлгэрэнгүй ->
electric-car.png

ЭКО ЦАХИЛГААН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ

Дэлгэрэнгүй ->
railway.png

ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ

Дэлгэрэнгүй ->
train.png

ГАЛТ ТЭРЭГНИЙ ЗҮТГҮҮРИЙН ДААТГАЛ

Дэлгэрэнгүй ->
ship.png

УСАН ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ

Дэлгэрэнгүй ->