Газрын тосны бүтээгдэхүүний даатгал

Даатгалын зүйл

 • Бүх төрлийн газрын тосны бүтээгдэхүүнүүд;
 • - Газрын тосны бүтээгдэхүүний сав, агуулах;
 • - Шатахуун түгээх станц;
 • - Ил далд шугам, тоног төхөөрөмж;

Даатгалын үндсэн эрсдэл

 • '- Гал түймэр, дэлбэрэлт, тэсрэлтээс үүдэлтэй эрсдэл;
 • - Байгалийн эрсдэл (газар хөдлөлт, үер, аянга, цасан болон шороон шуурга, хөрсний суулт, овойлт, цөмрөлт, гулгалт, хүчит салхи);
 • - Цахилгааны осол гэмтлээс үүдэлтэй эрсдэл;
 • а. Эрчим хүчний хэлбэлзэл, хэт ачаалал;
 • б. Тусгаарлагчийн гэмтэл;
 • '- Гадны хулгай дээрэм, танхайн сэдэлтэй үйлдэл.
 • - Сав, тоног төхөөрөмжийн урьдчилан мэдэх боломжгүй осол гэмтэлээс үүдэлтэй эрсдэл;

Даатгалын үнэлгээ

 • 5.1 Газрын тосны бүтээгдэхүүний даатгалын үнэлгээг тооцохдоо Даатгуулагчийн шатах, тослох материалын саванд байх жилийн дундаж үлдэгдлийн хэмжээг балансын үнээр үржүүлж гаргана.
 • 5.2 Сав, тоног төхөөрөмж, агуулахын даатгалын үнэлгээг тооцохдоо зах зээлийн үнэ, балансын үнийг харгалзан тогтооно.

Даатгалын хураамж

Нөхөн төлбөр олгох нөхцөл

 • 8.4 Даатгагч нь Даатгуулагчийн ирүүлсэн гэрээнд заасан бичиг баримт бүрдсэний дараа ажлын 15 хоногийн дотор нөхөн төлбөрийг олгоно.
 • 8.5 Хэрвээ даатгалын нөхөн төлбөр авахад бүрдүүлэх материал бүрэн гүйцэд биш эсвэл мэргэжлийн байгууллагуудаар хянагдаж байгаа бол нөхөн төлбөр олгогдох хугацаа сунгагдана.
 • 8.6 Даатгалын эрсдэлийн улмаас учирч болох хохирлын хэмжээг багасгахын төлөө Даатгуулагчийн авсан арга хэмжээний өртгийг Даатгагч даатгалын нөхөн төлбөр дээр нэмж оруулан Даатгуулагчид нөхөн төлөх бөгөөд төлөгдөх нийт нөхөн төлбөрийн хэмжээ нь даатгалын үнэлгээнээс хэтрэхгүй байна.
 • 8.7 Байгалийн эрсдэлийн улмаас даатгалын зүйлд учирсан хохиролд нөхөн төлбөрийг 100 хувь олгоно.
 • 8.8 Даатгалын зүйл бүрэн сүйрвэл даатгалын үнэлгээнээс түүний элэгдлийг хасаж нөхөн төлбөрийг олгоно.
 • 8.9 Даатгалын тохиолдлын улмаас даатгалын зүйл хэсэгчлэн сүйрсэн бол даатгуулсан зүйлийг дахин сэргээн засварлахад гарах зардлын хэмжээгээр нөхөн төлбөрийг олгоно.
 • 8.10 Даатгалын зүйлийн үнэлгээ нь түүний жинхэнэ өртгөөс бага байвал нөхөн төлбөрийг гарсан хохирлын хэмжээнээс хувь тэнцүүлэн тооцож олгоно.
 • 8.11 Даатгуулагчийн буруутай үйлдлийн улмаас даатгалын зүйлд хохирол учирсан бол нөхөн төлбөр олгохоор тооцсон хэмжээнээс 80 хүртэл хувиар тооцож нөхөн төлбөрийг олгоно.
 • 8.12 Монгол Улсын Даатгалын тухай хуулийн 8.7, Иргэний хуулийн 443.7 дахь заалтыг үндэслэн Даатгагч нөхөн төлбөрийг олгосон нөхцөлд буруутай этгээдээс төлбөр нэхэмжлэх даатгуулагчийн эрх нь даатгалаар олгогдсон нөхөн төлбөр, түүнтэй холбогдон гарсан зардлын хэмжээгээр даатгагчид шилжинэ. Гарсан хохирлыг даатгуулагч буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлсэн бол нөхөн төлбөрийг тэр хэмжээгээр бууруулж нөхөн төлбөр олгоно.
 • 8.13 Буруутай этгээдээс хохирлыг нэхэмжлэн авах даатгагчийн эрхийг даатгуулагчийн зүгээс ямар нэгэн хэлбэрээр хязгаарласан эсвэл багасгасан тохиолдолд даатгагч даатгуулагчид олгосон нөхөн төлбөрийг тэр хэмжээгээр буцаан нэхэмжилнэ.
 • 8.14 Байгалийн гамшиг, гал, усны аюулаас хүний амь, эрүүл мэнд хохирсон, хөрөнгөнд онц их хэмжээний хохирол гарсан даатгалын тохиолдлын үед. Даатгалын тохиолдол бүрдсэн үед талууд зохих мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран хохирлын шалтгаан, хэмжээг тогтоох комисс томилон ажиллах ба комиссын бүрэлдэхүүнд даатгагч, даатгуулагчийн төлөөлөгч байхаас гадна шаардлагатай бол хууль хяналт, гал, ус цаг уурын албаны төлөөлөгч зэрэг холбогдох мэргэжлийн хүмүүсийг оролцуулж болно.
 • 8.15 Даатгуулагч нь даатгалын зүйлийг хэд хэдэн компанид зэрэг даатгуулсан болон энэхүү даатгалын гэрээгээр олгогдох нөхөн төлбөр нь өөр даатгалын гэрээгээр мөн нөхөн төлөгдөхөөр байвал Даатгагч нь учирсан хохирлыг бүрэн хэмжээгээр хариуцахгүй бөгөөд бусад даатгалын компанитай тохиролцож хохирлын хэмжээнээс ихгүй байхаар тооцож нөхөн төлбөрийг олгоно.

Нөхөн төлбөр олгохгүй нөхцөл

 • 9.1.1 Даатгуулагч санаатайгаар хохирол учруулсан буюу даатгалын тохиолдол бий болох нөхцөл, орчныг бүрдүүлсэн;
 • 9.1.2 Даатгуулагч даатгалын зүйлийн талаар даатгагчид худал мэдээлсэн, хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон;
 • 9.1.3 Гарсан хохирлыг тухайн тохиолдлын гэм буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлсэн эсвэл төлүүлэхээр шүүхийн шийдвэр гарсан бол уг шийдвэрт заасан хэмжээгээр;
 • 9.1.4 Даатгалын гэрээнд заагдаагүй нөхцөл, эрсдэлийн улмаас гарсан хохирол;
 • 9.1.5 Хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл;
 • 9.2 Даатгалын тохиолдол мөн эсэх нь нотлогдоогүй буюу нотлогдох боломжгүй.
 • 9.3 Даатгуулагч ослын талаар Даатгагч болон эрх бүхий байгууллагуудад нэн даруй мэдэгдэж хохирлын шалтгаан нөхцөл, хохирлыг хэмжээг тогтоолгоогүй.
 • 9.4 Даатгалын тохиолдлоос үүдэлтэй шууд бус хохирол.
 • 9.5 Газрын тосны бүтээгдэхүүний хэвийн хорогдол, ууршилт зэрэг тухайн бүтээгдэхүүний шинж чанар, үйлдвэрлэлийн гологдолоос шалтгаалан гарсан хохирол.
 • 9.6 Зориулалтын бус барилга байгууламжид, мөн улсын комисс хүлээн аваагүй барилга байгууламжид газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалснаас үүссэн хохирол.
 • 9.7 Аянга зайлуулагч, газардуулгын байгууламжгүйгээс үүссэн хохирол;
 • 9.8 Газрын тосны бүтээгдэхүүнийг зориулалтын буулгах байгууламжгүй саванд буулгаснаас үүсэх хохирол.
 • 9.9 Ажилчдын алдаа, үйлдвэрлэл, техникийн гэмтэл эсвэл хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны журам зөрчсөн үйл ажиллагаанаас гарсан хохирол.
 • 9.10 Газрын тосны бүтээгдэхүүний сав тоног төхөөрөмж, ил далд шугам хоолойн ашиглалтын хугацаа дуусч түүнийг солих ба сэргээн засварлах àжлыг хугацаанд нь хийгээгүй болон ердийн элэгдлийн улмаас гарсан хохирол.
 • 9.11 Газрын тосны бүтээгдэхүүний зориулалтын сав, тоног төхөөрөмжийг барьж угсарсан барилгын гүйцэтгэгч, захиалагч байгууллагын буруутай чанаргүй гүйцэтгэсэн үйл ажиллагаанаас учирсан хохирол.

Даатгалын мэргэжилтэнтэй холбогдох

Бүртгүүлсэн мэдээллийн дагуу утсаар болон имэйлээр тантай холбогдох тул мэдээллээ үнэн зөв бөглөнө үү

Холбогдолтой бүтээгдэхүүн

baraa material uldegdel - Shortcut.lnk

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ДААТГАЛ

Байгууллагын агуулахад хадгалагдаж байгаа болон лангуунд худалдан борлуулж буй бараа материалд гэнэтийн хохирол учирсан тохиолдолд нөхөн төлдөг даатгалын бүтээгдэхүүн юм.

Дэлгэрэнгүй ->
oron suutsnii zeeel(1).png

Байшин барилга

Дэлгэрэнгүй ->
ED HURUNGU.png

Зээлийн барьцаа хөрөнгийн даатгал

Дэлгэрэнгүй ->
ED HURUNGU.png

Эд хөрөнгийн даатгал

Дэлгэрэнгүй ->
electron baraa.png

Электрон тоног төхөөрөмжийн даатгал

Дэлгэрэнгүй ->
ipotek baritsaa.png

Ипотекийн барьцаа хөрөнгийн даатгал

Дэлгэрэнгүй ->
dotood tewer.png

Ачаа тээврийн даатгал

Дэлгэрэнгүй ->