"ТҮШИГ" ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ

Эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдаж, өвчний оношийг эрт тодорхойлж, үнэ төлбөргүй эмчлүүлэх боломжийг ТҮШИГ даатгалын бүтээгдэхүүн олгодог тул бусад бүтээгдэхүүнээс ялгарах ач холбогдолтой. Мөн даатгуулагчийн ажиллагсдын болон гэр бүлийн гишүүдийн эрүүл мэнд байна.

ДААТГАЛЫН ТУХАЙ

ДААТГАЛЫН ЗҮЙЛ

Даатгуулагчийн ажиллагсдын болон гэр бүлийн гишүүдийн эрүүл мэнд байна.

ДААТГАЛЫН ЭРСДЭЛ

 1. Ердийн өвчин;
 2. Цочмог өвчин;
 3. Архаг буюу даатгагдахаас өмнөх өвчний эмчилгээ;
 4. Гэнэтийн ослоос үүдэлтэй эмчилгээ.

ДААТГАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ нь даатгуулагчийн сонгосон багцаас хамааран дараах сонголттой байна.

 • СТАНДАРТ багц: 10.000.000 төгрөг
 • КЛАССИК багц: 30.000.000 төгрөг
 • МАКС багц: 50.000.000 төгрөг
Түшиг лого.jpg

Нөхөн төлбөр олгох нөхцөл

 1. Даатгалын гэрээ
 2. Нөхөн төлбөрийн нэхэмжлэл
 3. Төлбөрийн баримт /и-баримт/
 4. Эмчийн үзлэгийн тэмдэглэл
 5. Эмийн жор /онош, тамга, гарын үсэгтэй/
 6. Оношилгоо шинжилгээний тайлан, дүгнэлт /MRI, рентген зураг/
 7. Эмнэлэгт хэвтэх болон гарах үеийн тэмдэглэл
 8. Шаардлагатай бусад нэмэлт баримт, мэдээлэл.

 • Даатгалын хугацаанд олгогдох нөхөн төлбөрийн нийт хэмжээ даатгалын гэрээнд заасан даатгалын үнэлгээнээс хэтрэхгүй байна.
 • Даатгалын тохиолдол бүрд өөрийн хүлээх хариуцлагыг даатгуулагчийн сонгосон багцад заасан хэмжээгээр хасаж тооцно.
 • Даатгалын хугацаанд даатгалын эрсдэлийн улмаас даатгагдагчдын эрүүл мэндэд хохирол учирснаас гарах эмчилгээний зардлыг даатгуулагчийн сонгосон багцад заасан үнэлгээний хязгаарт багтаан гарсан зардлын хэмжээгээр даатгагч нөхөн төлнө.
 • Даатгагч нь даатгагдагчийн эмнэлэг эмчилгээний зардлыг эмнэлэг рүү шууд төлбөр хийх болон нөхөн төлбөр хэлбэрээр дараах байдлаар олгоно. Үүнд:
 1. Хэвтэн эмчлүүлэх тохиолдолд Монгол улс дахь сүлжээ эмнэлэг (үүд) рүү шууд төлбөр хийх боломжтой;
 2. Амбулаториор эмчлүүлэх болон сүлжээ бус аливаа эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх тохиолдолд даатгагдагчийн эмнэлэг, эмнэлгийн байгууллагаар үйлчлүүлсэн баримт материалыг үндэслэн гэрээнд заасан нөхцөлийн дагуу нөхөн төлбөр олгоно. Өөрөөр хэлбэл даатгагдагч зардлаа өөрөө урьдчилж төлөх ба эмчилгээ дууссаны дараа даатгагч гарсан эмчилгээний зардлыг даатгагчид нөхөн төлнө.
 • Эмнэлгийн ор хоногийн зардлыг даатгуулагчийн сонгосон багцад заасны дагуу төлнө.
 • Гэрээ эхэлсэн хугацаанаас 6 сар өнгөрснөөс хойш гэрээнд нэмэгдсэн даатгуулагчийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн хамгаалалтгүй нөхцөлөөр даатгана.
 • Нөхөн төлбөрийн хязгаараас давсан хэсгийн хохирлыг даатгагч төлөхгүй.
 • Даатгагдагч нь “Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар”-тай гэрээ байгуулсан эмнэлэг, эрүүл мэндийн байгууллагаар үйлчлүүлсэн бол “Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл”-ийн тухайн жилийн “Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж үйлчилгээ” тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Эрүүл мэндийн даатгалын сан”-гаас төлбөрийг нь хариуцах төлбөрийг заавал хасаж тооцно. Хасуулаагүй тохиолдолд даатгагдагчийн нэхэмжилсэн нөхөн төлбөрийн дүнгээс дүйцэх төлбөрийг хасаж олгоно.
 • Монгол улсад эмчлэх боломжгүй өвчний хамгаалалтаар нөхөн төлбөрийг олгохдоо Эрүүл мэндийн яамнаас баталсан даатгалын тохиолдлын үед хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй “Монгол улсад эмчлэх боломжгүй өвчний жагсаалт”-д үндэслэн эмнэлэг, эмчилгээний зардлыг Даатгуулагчийн сонгосон багцад заасан хэмжээ хүртэл олгоно.
 • Яаралтай тусламж шаардлагатайгаас бусад тохиолдолд /ажлын бус цагаар эсвэл амралтын өдрүүдэд/ яаралтай тусламжийн тасгаар үйлчлүүлсэн тохиолдолд эмчийн үзлэгийн болон холбогдох оношилгоо, эмчилгээний зардлыг тухайн эмнэлгийн энгийн үеийн тарифаар тооцож буцаан төлнө.
 • Эмийн нэг жороор 30 хүртэлх хоногт хэрэглэх эмийн төлбөрийг олгоно.
 • Эмийн жороор олгож буй зөвхөн зайлшгүй шаардлагатай эм тарианы зардлын нөхөн төлбөрийг хувь хүнд олгохдоо төлбөрийн баримт (и-баримт)-д НӨАТ тооцсон тохиолдолд НӨАТ-гүй дүн дээр холбогдох НӨАТ-ын дүнгийн 80 хувийг нэмж тооцон олгоно.
 • Даатгалын тохиолдол бий болж, нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл, гэрээнд заасан баримтыг бүрэн хүлээн авснаас хойш ажлын 7 хоногийн дотор нөхөн төлбөрийг олгоно.

Нөхөн төлбөр олгохоос татгалзах нөхцөл

 • Туршилтын батлагдаагүй эмчилгээ, эм тарианы зардал /Үүнд уламжлалт эмчилгээ, тан зэрэг хамаарна/;
 • Төрөлхийн эмгэг болон үүнээс улбаалсан аливаа эмчилгээний зардал;
 • Жирэмслэлтээс урьдчилан сэргийлэх, жирэмслэлтийг эмчийн заалтгүйгээр таслан зогсоох, үргүйдлийн шинжилгээ ба эмчилгээ, үр тогтоох чадварыг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн эмчилгээ (тэр дундаа цаашдын үр зулбалтаас урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ), үр зулбалтын шалтгааныг болон эмнэлгийн аргаар үр тогтоох аргыг судлах, үргүй болгох (эсвэл эсрэг эмчилгээ) ажилбар эсвэл тэдгээр ажилбарын үр дагавар буюу тэдгээртэй холбоотой аливаа эмчилгээ;
 • Бэлгийн үйл ажиллагааны алдагдал, бэлгийн замын халдварт болон бэлгийн замаар халдварласан өвчний эмчилгээ;
 • Эмчилгээний зайлшгүй шаардлагатай бус гоо сайхны мэс ажилбар, өмнө нь хийлгэсэн гоо сайхны мэс ажилбартай холбоотой эсвэл түүнээс улбаатай хийх шаардлагатай болсон аливаа эмчилгээ;
 • Шүдний нөхөн сэргээх болон гажиг заслын эмчилгээтэй холбогдох зардал;
 • Үс уналтын эсрэг эмчилгээ, бүх төрлийн батганы эмчилгээ зэрэг гоо сайхны эмчилгээ, эмчилгээний гоо сайхны бүтээгдэхүүний зардал;
 • Донор болох, донор эрхтэн эсвэл эд эс цуглуулах эсвэл бусад холбогдох зардал (үүнд донор хайж олох ажлын зардал багтах бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй);
 • Санаатайгаар өөрийн бие эрхтэнд учруулсан гэмтэл эсвэл амиа хорлох оролдлогын шууд болон шууд бус үр дагаврыг арилгах эмчилгээ;
 • Никотин эсвэл тамхинаас хамааралтай эмчилгээтэй холбоотой аливаа зардал (үүнд никотин орлуулах эмчилгээ багтах бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй), эсвэл архи, болон бусад төрлийн бодисын буруу хэрэглээ, тун хэтрүүлэх зэрэгтэй холбоотой эсвэл энэхүү хэрэглээнээс үүдэлтэй эмчилгээ;
 • Аливаа урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ;
 • Даатгуулагчийн гэрээнд багтаагүй эмчилгээ (даатгуулагчийн гэрээнд нэмэлтээр оруулаагүй нөхцөлд жирэмслэлт төрөлт, хараазүй, шүдний ердийн болон нөхөн сэргээх эмчилгээ, сэтгэцийн эмчилгээ, дархлаажуулалт, Монгол улсад эмчлэх боломжгүй өвчний эмчилгээний хамгаалалт гэх мэт нэмэлт хамгаалалтууд)-ний үр дүнд учирсан зардал;
 • Хөгшрөлт, цэвэршилт, бэлгийн бойжилт гэх мэт физиологийн болон байгалийн жамаар бие эрхтэнд өөрчлөлт орохтой холбоотой нийтлэг шинж тэмдгүүдийг хөнгөвчлөх эмчилгээ;
 • Даатгуулагч цалин эсвэл мөнгөн урамшуулал, тэр дундаа тэтгэлэг авч оролцдог аливаа мэргэжлийн спортын тэмцээний бэлтгэл сургуулилт хийсэн эсвэл түүнд оролцсоны улмаас хийх шаардлагатай болсон эмчилгээ;
 • Монгол улсад эмнэлгийн үйл ажиллагаа эрхлэх хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрөлгүй, тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн эсвэл хүчингүй болгосон эмнэлэг, рашаан сувиллын газар, байгалиар буюу спа аргаар эмчлэх эмнэлэг, бие бялдаржуулах төв эсвэл эдгээртэй ижил төстэй байгууллагаас ногдуулсан төлбөр;
 • Монгол улсад эмчлэх боломжгүй өвчний эмчилгээний хамгаалалтаар архаг буюу даатгагдахаас өмнөх өвчнийг хамгаалахгүй ба түүэтэй холбогдон гарсан аливаа зардал;
 • Оноштой холбоогүй эмчилгээ болон эмийн зардал;
 • Амбулаториор эмчлэгдэх боломжтой өвчнийг хэвтэн эмчлүүлэхтэй холбоотой ор хоног, хоол, сувилахуйн зардал гэх мэт эмчилгээний нэмэлт өртөг;
 • Энгийн нөхцөлд худалдан авах боломжтой хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүний нэхэмжлэл. Үүнд витамин, эрдэс, эм төст, органик бодисууд багтах бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй;
 • Судас өргөсөлтөөс хамгаалах оймс, сонсголын аппарат, тэргэнцэр, таяг, заслын зориулалттай чиг баригч, нурууны бүс зэрэг эмнэлгийн туслах хэрэгслийн зардал;
 • Даатгалын гэрээний хугацаа дууссанаас хойш гарсан эмчилгээний зардал;
 • Даатгал үйлчлэх бүс нутгаас гаднах хамгаалалтыг нэмэлтээр авснаас бусад тохиолдолд Монгол улсын нутаг дэвсгэрээс гадна учирсан хохирол;
 • Цар тахлаас үүдэлтэй, түүний үр дагавраас үүссэн эмчилгээний зардал;
 • Даатгалын гэрээнд заасан хугацаанд нөхөн төлбөрийн бүрдүүлэх материалыг Даатгагчид ирүүлээгүй тохиолдолд;
 • Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хариуцах төлбөр.

Даатгалын мэргэжилтэнтэй холбогдох

Бүртгүүлсэн мэдээллийн дагуу утсаар болон имэйлээр тантай холбогдох тул мэдээллээ үнэн зөв бөглөнө үү

Холбогдолтой бүтээгдэхүүн

genetiin osol.png

"БАДМААРАГ" ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ

Гэнэтийн санамсаргүй ослын улмаас даатгуулагчийн амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учирсан тохиолдолд гарах санхүүгийн эрсдэлийг нөхөн төлөх зорилготой даатгалын үйлчилгээ юм.

Дэлгэрэнгүй ->