ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ

Эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдаж, өвчний оношийг эрт тодорхойлж, үнэ төлбөргүй эмчлүүлэх боломжийг MIG Health даатгалын бүтээгдэхүүн олгодог тул бусад бүтээгдэхүүнээс ялгарах ач холбогдолтой. Мөн даатгуулагчийн ажилллагсдын болон гэр бүлийн гишүүдийн эрүүл мэнд байна.

ДААТГАЛЫН ЗҮЙЛ

Даатгуулагчийн ажиллагсдын болон гэр бүлийн гишүүдийн эрүүл мэнд байна.

ДААТГАЛЫН ЭРСДЭЛ

 1. Хурц өвчлөл
 2. Гэнэтийн өвчлөл
 3. Архаг хууч өвчний эмчилгээ
 4. Гэнэтийн ослоос үүдэлтэй эмчилгээ
эрүүл мэндийн даатгал.jpg

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

1.

Онош тогтоох шинжилгээ ба нарийвчилсан шинжилгээ

2.

Эрхтэн шилжүүлэн суулгах, нөхөн сэргээх мэс засал

3.

Сахиурын зардал

4.

Хэвтэн эмчлүүлэх зардал

5.

Амбулаторийн эмчилгээ

6.

Туяа болон хими эмчилгээ

7.

Физик эмчилгээ, хөдөлмөрийн болон хэл заслын эмчилгээ

8.

Түргэн тусламжийн тээврийн зардал

9.

Шууд төлбөрийн үйлчилгээ

10.

Эмнэлэг болон эмчилгээний төлбөрийн баталгаа

ДААТГАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ

Даатгалын нийт үнэлгээ нь даатгалын багцаас хамааран дараах хэмжээтэй байна.

 • СТАНДАРТ багц: 10.000.000 төгрөг
 • КЛАССИК багц: 30.000.000 төгрөг
 • МАКС багц: 50.000.000 төгрөг

ДААТГАЛЫН ХУРААМЖ

 • СТАНДАРТ багц: 325.125-684.394 төгрөг
 • КЛАССИК багц: 433.500-912.525 төгрөг
 • МАКС багц: 520.200-1.216.000 төгрөг
photo-1554768804-50c1e2b50a6e.avif

ДААТГАЛЫН НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХ НӨХЦӨЛ

 • Даатгалын хугацаанд даатгалын эрсдэлийн улмаас даатгагдагчдын эрүүл мэндэд хохирол учирснаас гарах эмчилгээний зардлыг үнэлгээний хязгаарт багтаан гарсан зардлын хэмжээгээр даатгагч нөхөн төлнө.
 • Даатгагч нь даатгагдагчдын эмнэлэг эмчилгээний зардлыг эмнэлэг рүү шууд төлбөр хийх болон нөхөн олговор хэлбэрээр олгоно.
 • Хэвтэн эмчлүүлэх тохиолдолд Монгол улс дахь сүлжээ эмнэлгүүд рүү шууд төлбөр хийх боломжтой.
 • Амбулаториор эмчлүүлэх болон сүлжээ бус аливаа эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх тохиолдолд даатгагдагчийн эмнэлэг, эмнэлгийн байгууллагаар үйлчлүүлсэн баримт материалыг үндэслэн гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу нөхөн төлбөр олгоно. Өөрөөр хэлбэл даатгагдагч зардлаа өөрөө урьдчилж төлөх ба эмчилгээ дууссаны дараа даатгагч гарсан эмчилгээний зардлыг даатгагчид нөхөн төлнө.
 • Эмнэлгийн ор хоногийн зардлыг төлөхдөө энгийн өрөөний тарифыг баримталж төлнө.
 • Эмнэлэгт хэвтэхгүйгээр амбулаториор эмчийн үзлэг хийлгэх, эм тариа бичүүлэх, оношилгоо шинжилгээ хийлгэх тохиолдол бүрт гэрээнд
  заасан өөрийн хүлээх хариуцлагыг хүлээнэ. Мөн гэрээнд заагдсан нөхөн төлбөрийн хязгаараас давсан хэсгийн хохирлыг даатгагч төлөхгүй.
 • Яаралтай тусламж шаардлагатайгаас бусад тохиолдолд / ажлын бус цагаар эсвэл амралтын өдрүүдэд/ яаралтай тусламжийн тасгаар үйлчлүүлсэн тохиолдолд эмчийн үзлэгийн болон холбогдох оношилгоо, эмчилгээний зардлыг тухайн эмнэлгийн энгийн үеийн тарифаар тооцож буцаан төлнө.
 • Эмчийн жороор бичсэн эмнээс нэг удаад 30 хоног хүртэлх хугацааны эмийг олгоно.
 • Гэрээ эхлэснээс хойш 6 сар өнгөрснөөс хойш гэрээнд нэмэгдсэн даатгуулагчийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн хамгаалалтгүй нөхцөлөөр даатгана.
 • Даатгалын хугацаанд олгогдох нөхөн төлбөрийн нийт хэмжээ даатгалын баталгаанд заасан даатгалын үнэлгээнээс хэтрэхгүй байна;
 • Даатгалын тохиолдол бий болж, нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл, гэрээнд заасан баримтыг бүрэн хүлээн авснаас хойш ажлын 7 хоногийн дотор нөхөн төлбөрийг олгоно.
 • Даатгагдагчаас хүлээн авсан өргөдөл материал нь гэрээнд заасан баримтын шаардлага хангахгүй дутуу, эргэлзээтэй байх эсвэл тухайн асуудлаар эрх бүхий байгууллага,албан тушаалтнаар дүгнэлт тодорхойлолт гаргуулахаар даатгагч хүсэлт гаргасан, эсвэл эрх бүхий байгууллага хянаж шалгаж шийдвэр гаргаагүй байгаа тохиолдолд дараах нөхцөлд заасан нөхөн төлбөр олгох хугацаа үйлчлэхгүй.
 • Энэхүү гэрээнд заасан хугацааг хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хожимдуулсан тохиолдолд даатгагдагч нөхөн төлбөр нэхэмжлэх эрхээ алдах бөгөөд тэрээр хүндэтгэн үзэх шалтгаантай байсан гэдгээ нотолсноор хугацааг сэргээнэ.
vlad-deep-mCqi3MljC4E-unsplash.jpg

ДААТГАЛЫН НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХГҮЙ НӨХЦӨЛ

 • Туршилтын батлагдаагүй эмчилгээ, эм тарианы зардал /Үүнд уламжлалт эмчилгээ, тан зэрэг хамаарна/
 • Төрөлхийн эмгэг болон үүнээс улбаалсан аливаа эмчилгээний зардал;
 • Жирэмслэлтээс урьдчилан сэргийлэх, жирэмслэлтийг таслан зогсоох, үргүйдлийн шинжилгээ ба эмчилгээ, үр тогтоох чадварыг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн эмчилгээ (тэр дундаа цаашдын үр зулбалтаас урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ), үр зулбалтын шалтгааныг болон эмнэлгийн аргаар үр тогтоох аргыг судлах, үргүй болгох (эсвэл эсрэг эмчилгээ) ажилбар эсвэл тэдгээр ажилбарын үр дагавар буюу тэдгээртэй холбоотой аливаа эмчилгээ.
 • Бэлгийн үйл ажиллагааны алдагдал, бэлгийн замын халдварт болон бэлгийн замаар халдварласан өвчний эмчилгээ
 • Эмчилгээний зайлшгүй шаардлагатай бус гоо сайхны мэс ажилбар, өмнө нь хийлгэсэн гоо сайхны мэс ажилбартай холбоотой эсвэл түүнээс улбаатай хийх шаардлагатай болсон аливаа эмчилгээ
 • Үс уналтын эсрэг эмчилгээ,бүх төрлийн батганы эмчилгээ зэрэг гоо сайхны эмчилгээний зардал ;
 • Донор болох, донор эрхтэн эсвэл эд эс цуглуулах эсвэл бусад холбогдох зардал (үүнд донор хайж олох ажлын зардал багтах бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй),
 • Санаатайгаар өөрийн бие эрхтэнд учруулсан гэмтэл эсвэл амиа хорлох оролдлогын шууд болон шууд бус үр дагаврыг арилгах эмчилгээ,
 • Никотин эсвэл тамхинаас хамааралтай эмчилгээтэй холбоотой аливаа зардал (үүнд никотин орлуулах эмчилгээ багтах бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй), эсвэл архи, болон бусад төрлийн бодисын буруу хэрэглээ,тун хэтрүүлэх зэрэгтэй холбоотой эсвэл энэхүү хэрэглээнээс үүдэлтэй эмчилгээ,
 • Аливаа урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ ;
 • Даатгуулагчийн гэрээнд багтаагүй эмчилгээний үр дүнд учирсан зардал. (Үүнд , даатгуулагчийн гэрээнд нэмэлтээр оруулаагүй нөхцөлд жирэмслэлт төрөлт, хараазүй, шүдний ердийн болон нөхөн сэргээх эмчилгээ, сэтгэцийн эмчилгээ, дархлаажуулалт , даатгал үйлчлэх бүс нутгаас гаднах хамгаалалт гэх мэт нэмэлт хамгаалалтууд хамаарна. )
 • Хөгшрөлт, цэвэршилт, бэлгийн бойжилт гэх мэт физиологийн болон байгалийн жамаар бие эрхтэнд өөрчлөлт орохтой холбоотой нийтлэг шинж тэмдгүүдийг хөнгөвчлөх эмчилгээ,
 • Даатгуулагч цалин эсвэл мөнгөн урамшуулал, тэр дундаа тэтгэлэг авч оролцдог аливаа мэргэжлийн спортын тэмцээний бэлтгэл сургуулилт хийсэн эсвэл түүнд оролцсоны улмаас хийх шаардлагатай болсон эмчилгээ
 • Рашаан сувиллын газар, байгалиар буюу спа аргаар эмчлэх эмнэлэг, бие бялдаржуулах төв эсвэл эдгээртэй ижил төстэй байгууллагаас ногдуулсан төлбөр
 • Оноштой холбоогүй эмчилгээ болон эмийн зардал
 • Амбулаториор эмчлэгдэх боломжтой өвчнийг хэвтэн эмчлүүлэхтэй холбоотой ор хоног, хоол, сувилахуйн зардал гэх мэт эмчилгээний нэмэлт өртөг
 • Энгийн нөхцөлд худалдан авах боломжтой хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүний нэхэмжлэл. Үүнд витамин, эрдэс, органик бодисууд багтах бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй,
 • Судас өргөсөлтөөс хамгаалах оймс, сонсголын аппарат, тэргэнцэр, таяг, заслын зориулалттай чиг баригч, нурууны бүс зэрэг эмнэлгийн туслах хэрэгслийн зардал
 • Даатгалын гэрээ эхлэхээс өмнө төлөвлөгдсөн эсвэл гэрээний хугацаа дууссанаас хойш гарсан эмчилгээний зардал
 • Даатгал үйлчлэх бүс нутгаас гаднах хамгаалалтыг нэмэлтээр авснаас бусад тохиолдолд Монгол улсын нутаг дэвсгэрээс гадна учирсан хохирол;
hello-i-m-nik-MAgPyHRO0AA-unsplash.jpg

Даатгалын мэргэжилтэнтэй холбогдох

Бүртгүүлсэн мэдээллийн дагуу утсаар болон имэйлээр тантай холбогдох тул мэдээллээ үнэн зөв бөглөнө үү

Холбогдолтой бүтээгдэхүүн

genetiin osol.png

ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ

Гэнэтийн санамсаргүй ослын улмаас даатгуулагчийн амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учирсан тохиолдолд гарах санхүүгийн эрсдэлийг нөхөн төлөх зорилготой даатгалын үйлчилгээ юм.

Дэлгэрэнгүй ->