• Гадаадад зорчигч

  • Албан журам

Онлайн даатгал

//mig.mn/new/wp-content/uploads/2016/12/OnlineDoor1.png

АЖДаатгалын хураамжийн тооцоолол

2016.01.01-2016.06.01-ний хооронд олгосон нөхөн төлбөр (сая.төг)

1

Тээврийн хэрэгслийн даатгал

1

Албан журмын даатгал

1

Гэнэтийн ослын даатгал

1

Хариуцлагын даатгал

1

Хөрөнгийн даатгал

1

Ачаа тээврийн даатгал

1

Санхүүгийн даатгал

1

Нийт