Байгууллагын даатгал

Аж ахуйн нэгж байгууллагуудад зориулсан манай даатгалын бүтээгдэхүүнүүд

Байгууллагын эд хөрөнгийн даатгал

 

Даатгалын зүйл

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын өмчлөл, эзэмшил, ашиглалтад буй дор дурьдсан хөрөнгө нь энэхүү даатгалын зүйл байна. Үүнд:
 • Бүх төрлийн барилга байгууламж;
 • Орон сууц, агуулах, зоорь, гэр, хашаа байшин;
 • Үндсэн ба туслах материал;
 • Гэрээнд заасан бусад хөрөнгө

Даатгалын эрсдэл

Даатгуулагч дор дурьдсан даатгалын эрсдэлүүдээс сонгон даатгуулна.
  Даатгалын үндсэн эрсдэл:
 • Гал түймэр, дэлбэрэлт
 • Байгалийн эрсдэл (газар хөдлөлт, үер, аянга, цасан болон шороон шуурга, хөрсний суулт, овойлт, цөмрөлт, гулгалт, хүчит салхи)
  Даатгалын нэмэлт эрсдэл:
 • Сантехникийн осол;
  1. Ус түгээгүүрт бэхлэгдсэн хаалтын эсвэл дамжуулах хоолойноос ус алдах;
  2. Усан хангамжийн хоолойн системтэй бэхлэгдсэн төхөөрөмжөөс ус алдах;
  3. Халуун ус эсвэл уурын халаагуурын төхөөрөмжөөс ус алдах;
  4. Агаар, дулаан шахуургаас ус алдах;
 • Дулаан дамжуулах хоолойн гэмтэл;
  1. Ус хангамжийн хаах буюу шилжүүлэх хоолой;
  2. Халаагуур (паар) эсвэл уурын халаагч;
  3. Агаар, дулаан шахуурга;
 • Цахилгааны осол гэмтлээс үүдэлтэй хохирол;
  1. Эрчим хүчний хэлбэлзэл, хэт ачаалал;
  2. Тусгаарлагчийн гэмтэл;
 • Хулгай дээрэм, гуравдагч этгээдийн танхайн сэдэлтэй үйлдэл;

Даатгалын үнэлгээ, хураамж

Талууд даатгалын үнэлгээг даатгалын зүйл тус бүрээр зах зээлийн үнээс илүүгүй байхаар тохиролцож даатгалын гэрээнд тусгана.
Олгогдсон нөхөн төлбөрийн хэмжээгээр даатгалын үнэлгээ буурна.
Даатгалын гэрээг 1 жилээс бага хугацаагаар байгуулсан тохиолдолд дараах байдлаар хураамжийг тооцно.
Хугацаа сараар123456789101112
Хураамж тооцох хувь2030405060707580859095100

Даатгалын нөхөн төлбөр

Даатгуулагч дараахь нөхөн төлбөрийн баримт бичгүүдийгДаатгагчид ирүүлнэ. Үүнд:
 • Даатгуулагчийн өргөдөл буюу албан бичиг;
 • Даатгалын гэрээ, баталгааны эх хувь;
 • Хохирлын шалтгааныг тогтоосон мэргэжлийн холбогдох байгууллагын акт дүгнэлт;
 • Шаардлагатай гэж үзвэл орон сууц, барилга, байгууламжийн зураг төсөл, угсралт, гүйцэтгэлийн ажлын холбогдох бусад баримт бичиг;
 • Хохирлын хэмжээг тогтоосон мэргэжлийн холбогдох байгууллагын дүгнэлт, тайлан