Бэлэн мөнгөний даатгал

Хулгай болон дээрмийн улмаас замд явсан эсвэл сэйфэнд хадгалагдаж байсан бэлэн мөнгө алдагдсан

хохирлыг гэрээнд заасан үнэлгээний хэмжээнд багтаан нөхөн төлнө.