Санхүүгийн үзүүлэлтүүд

Балансын үзүүлэлт: /мянган төгрөгөөр/
ХӨРӨНГӨ2013 он2014 он2015 он
Эргэлтийн хөрөнгө
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө175 331,11 102 049,3768 661,6
Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт4 684 556,56 146 408,56 893 100,6
Авлага53 422,2620 006,7246 337,7
Бараа материал19 026,960 909,539 688,3
Урьдчилж төлсөн зардал85 171,1296 566,3356 290,0
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн6 595 487,88 225 940,38 304 078,3
Эргэлтийн бус хөрөнгө0,00,0
Үндсэн хөрөнгө912 017,42 009 956,92 009 956,9
Биет бус хөрөнгө15 000,018 000,018 000,0
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн927 017,42 068 397,72 085 054,5
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН7 522 505,210 294 338,010 389 132,7
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ---
ӨР ТӨЛБӨР---
Давхар даатгалын өглөг-275 393,249 046,9
Дансаарх өглөг58 157,279 195,187 887,9
Бусад өглөг-68,441 700,1
Урьдчилж орсон орлого348,50,0144,3
Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн58 505,7354 656,7178 779,2
Урт хугацаат өр төлбөр0,00,0
Нөөц сангийн дүн3 854 704,34 764 510,54 874 773,3
Өр төлбөрийн нийт дүн3 913 209,95 119 167,25 053 552,5
Эзэмшигчдийн өмч2 750 000,03 500 000,03 672 500,0
Дахин үнэлгээний нөөц429 970,8899 328,7899 328,7
Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)429 324,4775 842,1763 751,5
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн3 609 295,25 175 170,85 335 580,2
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН7 522 505,210 294 338,010 389 132,7

2015 оны байдлаар “МИГ Даатгал” компанийн зах зээлд эзлэх байр суурь

Бид харилцагчдийнхаа эрсдэлгүй байдлыг хангахын тулд давхар даатгалын компаниудтай хамтран ажиллахдаа мэргэшсэн. Харилцагчдынхаа өмнө хүлээсэн үүргийн дагуу орлогынхоо багагүй хувийг нөхөн төлбөрт олгодог.

Бид санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоодог төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлтийг жил бүр ханган ажилладаг.