Хамтран ажиллагч байгууллагууд

Хамтран ажиллагч байгууллагууд

Даатгуулагчдынхаа өмнө гэрээгээр хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлж, учирсан хохирлыг найдвартай, шуурхай нөхөн төлөхийн тулд дараах давхар даатгагч, зуучлагч компаниудтай хамтран ажилладаг.Үүнд:

Давхар даатгалын брокер компани: