Гэнэтийн ослын даатгал
Тээврийн хэрэгслийн даатгал
Эд хөрөнгийн даатгал
Бусад
maliin index.png

МАЛЫН ЭРСДЭЛИЙН ДААТГАЛ

Малын эрсдэлийн даатгал нь байгаль, цаг уурын эрс тэс нөхцөлөөс үүдэлтэй ихээхэн хэмжээний гамшгийг хохирол багатайгаар даван туулах бодит боломжоор хангагдах даатгалын үйлчилгээ юм.

Дэлгэрэнгүй ->