Автотээврийн хэрэгслийн даатгал

А. Тусгай зориулалтын машин механизмын даатгал

ДААТГАЛЫН ЗҮЙЛС:
Бүх төрлийн тусгай зориулалтын машин механизм1.Тусгай зориулалтын машин механизм (М) ангилал нь даатгалын зүйл байна.
2.Хүнд даацын автотээврийн хэрэгсэлд анх үйлдвэрээс суурилуулсан иж бүрдэлд ороогүй, шинээр суурилуулсан нэмэгдэл тоног төхөөрөмжийг нэмэлтээр даатгуулсан бол тэдгээр нь даатгалын зүйл болно.
ДААТГАЛЫН ЭРСДЭЛ:
Үндсэн эрсдэл1.Ажил үүргээ гүйцэтгэж байх үеийн эрсдэл
• Зам тээврийн осол;
• Онхолдох, хоорондоо мөргөлдөх, биет зүйл мөргөх, шарваж гулсах;
• Элдэв биет зүйлд цохиулах, ухрах, зогсох, байрлуулах үйлдэл хийх үед учрах хохирол хамаарна;
• Газрын нуралт, хөрс чулууны нуралт, цөмрөлтөнд өртөх;
• Байгалийн эрсдэл;
2.Автограж, зогсоол, талбайд хадгалагдах үеийн эрсдэл:
• Гадны бүх төрлийн эх үүсвэрээс үүдэлтэй гал түймэр;
• Тэсрэлт дэлбэрэлт;
• Барилгаас үүдэлтэй эрсдэл: Зогсоол талбай гаражид зогсож байх үеийн
• барилгын нуралт, элдэв зүйл дээрээс унах,
• Байгалийн эрсдэл;
3.Бусдын нөлөөгөөр эвдэрч гэмтэх эрсдэл:
• Элдэв биет зүйлд цохиулах;
• Гуравдагч этгээдийн санамсаргүй болон санаатай үйлдэл;
4.Нэмэлт эрсдэл /нэмэлт хураамжтай/
• Ачигдсан байх үед гарах эрсдэл:
• Тээвэрлэлтийн явцад тээвэрлэж буй автомашины техникийн гэнэтийн ослын улмаас даатгалын зүйлд учрах хохирол;
• Тээврийн замын нөхцлөөс шалтгаалж машин механизм гулгах, шарвах, онхолдох зэргээс шалтгаалж даатгалын зүйлд учрах хохирол.
Нийт үнэлгээТухайн үеийн зах зээлийн үнэ байна.
Хураамжий хувьТухайн даатгуулах хөрөнгийн шинж чанар эрсдэл гарах нөхцөл байдал, байршил зэрэг хүчин зүйлсийг судалсны үндсэн дээр тогтооно.

Б.Хүнд даацын автотээврийн хэрэгслийн даатгал

ДААТГАЛЫН ЗҮЙЛС:
Хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл1.Хүнд даацын автотээврийн хэрэгсэл (хагас чиргүүл, чиргүүл) (С,E) нь даатгалын зүйл байна.
Хүнд даацын автотээврийн хэрэгсэлд анх үйлдвэрээс суурилуулсан иж бүрдэлд ороогүй, шинээр суурилуулсан нэмэгдэл тоног төхөөрөмжийг нэмэлтээр даатгуулсан бол тэдгээр нь даатгалын зүйл болно.
ДААТГАЛЫН ЭРСДЭЛ:
Үндсэн эрсдэл1.Ажил үүргээ гүйцэтгэж байх үеийн эрсдэл :
• Зам тээврийн осол;
• Онхолдох, хоорондоо мөргөлдөх, биет зүйл мөргөх, шарваж гулсах;
• Элдэв биет зүйлд цохиулах, ухрах, зогсох, байрлуулах үйлдэл хийх үед учрах хохирол хамаарна;
• Газрын нуралт, хөрс чулууны нуралт, цөмрөлтөнд өртөх;
• Байгалийн эрсдэл;
2.Автограж, зогсоол, талбайд хадгалагдах үеийн эрсдэл:
• Гадны бүх төрлийн эх үүсвэрээс үүдэлтэй гал түймэр;
• Тэсрэлт дэлбэрэлт;
• Барилгаас үүдэлтэй эрсдэл: Зогсоол талбай гаражид зогсож байх үеийн
• барилгын нуралт, элдэв зүйл дээрээс унах,
• Байгалийн эрсдэл;
3.Бусдын нөлөөгөөр эвдэрч гэмтэх эрсдэл:
• Элдэв биет зүйлд цохиулах;
• Гуравдагч этгээдийн санамсаргүй болон санаатай үйлдэл;
Нийт үнэлгээТухайн үеийн зах зээлийн үнэ байна.
Хураамжий хувьНийт үнэлгээнээс _ _ % - иар тооцно.

В.Тээврийн хэрэгслийн даатгал

Даатгалын зүйлИргэн, хуулийн этгээдийн А,В,С,Д ангиллын тээврийн хэрэгсэл.
Тээврийн хэрэгсэлд анх үйлдвэрээс суурилуулсан иж бүрдэлд ороогүй, шинээр суурилуулсан аудио болон видео, гэрлэн болон дохиоллын, автомашин халаагч, байрлал тогтоогч болон бусад тоног төхөөрөмжийг нэмэлтээр даатгуулсан бол тэдгээр нь даатгалын зүйл болно.
Даатгалын үнэлгээЗах зээлийн үнэ эсвэл балансын өртөг
Даатгалын багцДаатгуулагч даатгагчтай харилцан тохиролцож тээврийн хэрэгслээ дараах төрлөөс сонгон даатгуулах бөгөөд багцын сонголт нь баталгаанд заавал тусгагдсан байна.
ДААТГАЛЫН ЭРСДЭЛМИГ МаксМИГ КлассикМИГ Стандарт
1Зам тээврийн осол100%100%100%
2Байгалийн эрсдэл100%100%100%
3Галын эрсдэл /Ахуйн гал түймэр, дэлбэрэлт, тэсрэлт гэх мэт гадны нөлөөллөөс үүдэлтэй гал/100%100%100%
4Биет зүйл унах, үсэрсэн зүйлд оногдох эрсдэл100%100%100%
5Граж, зогсоолд байрлуулах үеийн эрсдэл/ хатуу биет зүйл мөргөх, шүргэх/100%100%80%
6Граж, зогсоолд байх үеийн эрсдэл/ мөргүүлэх шүргүүлэх/100%90%80%
7Шилний эрсдэл: шилний хохирол /зам тээврийн ослоос үл хамаарах шалтгаанаар үүссэн урд хойд салхи, хаалганы шилэнд учирсан хохирол/100%90%80%
8Мал, амьтнаас учруулах эрсдэл100%90%80%
9Танхай, хулгайн сэдэлтэй үйлдлээс үүссэн эрсдэл: /дээрх үйлдлээс үүдэлтэй тээврийн хэрэгсэлд учирсан эвдрэл, гэмтэл/100%90%-
10Жолоо шилжүүлсэн үеийн эрсдэл100%80%-
11Хэсэгчилсэн хулгайн эрсдэл / толь, тээврийн хэрэгслийн үндсэн эд ангид тооцогдох зүйл хулгайд алдагдах/100%80%-
12Тээврийн хэрэгсэл бүхэлд нь хулгайд алдагдах эрсдэл100%80%-
13Дугуйн эрсдэл / Замын хөдөлгөөнд оролцож байх үед хурц ирмэгтэй зүйлд зүсэгдэх, урагдах байдлаар зөвхөн дугуйнд учирсан хохирол/100%--
Даатгуулагчийн буруутай үйлдлийн улмаас учирсан хохиролд даатгуулагчийн өөрийн хүлээх хариуцлагын хэмжээ /дэлгэрэнгүйг гэрээний 8.5 заалт/ 0%10%20%
НЭМЭЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭМИГ МаксМИГ КлассикМИГ Стандарт
1Тээврийн хэрэгслийн засвар үйлчилгээг албан ёсны дистрибютер компанийн үнийн саналыг удиртгал болгож засварлах+--
2Суудлын гэнэтийн осол, эмчилгээний зардал /мянган төгрөгөөр/5,000.0 /5 суудал/2,500.0 /5 суудал/-
3Тээврийн хэрэгсэл өмчлөгч эзэмшигчийн хариуцлага /мянган төгрөгөөр/1,000.0--
4Зам тээврийн ослын улмаас тээврийн хэрэгслийг тээвэрлэхэд олгох зардлын дээд хэмжээ /мянган төгрөгөөр/500.0300.0-
5Засварын дараах 1 удаа бүтэн угаалга /мянган төгрөгөөр/50.025.0-
6Хохирлын үнэлгээний зардлыг даатгалын нөхөн төлбөрт багтаан авах++-
7Тээврийн хэрэгсэлийн кабинд хурц үнэртэй шингэн зүйл асгарах 1 удаагын угаалга--
8Нөхөн төлбөрийн материал бүрдүүлэлтэнд зөвлөгөө өгөх+++
ДААТГАЛЫН ХУРААМЖИЙН ХУВЬ3,0%2,0%1,0%

Wildcard SSL