Эд хөрөнгийн даатгал

ДААТГАЛЫН ЗҮЙЛС:
Аж ахуй нэгж байгууллагын өмчлөл (эзэмшил, ашиглалт)-д буй хөрөнгө1. Үйлдвэрийн ба үйлдвэрийн бус зориулалттай барилга байгууламж;
2. Оффисын барилга байгууламж, орон сууц;
3. Агуулах, зоорь, чингэлэг, орон сууц;
4. Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж;
5. Электрон тоног төхөөрөмж;
6. Түүхий эд, үндсэн ба туслах материал;
7. Бэлэн бүтээгдэхүүн, бараа материал, сэлбэг хэрэгсэл, эд хогшил;
8. Бусад хөрөнгө;
ДААТГАЛЫН ЭРСДЭЛ:
Үндсэн эрсдэл1. Галын эрсдэл:
Бүх төрлийн гал түймэр, тэсрэлт дэлбэрэлт;
2. Цахилгааны эрсдэл:
Цахилгаан эрчим хүчний нөлөөлөл (хэвийн бус хэлбэлзэл, хэт ачаалал, богино холболт);
3. Байгалийн эрсдэл:
Бүх төрлийн байгалийн Гамшиг, үер ус мөндөрт цохиулах, газар хөдлөлт, хүчит салхи, аянга цахилгаан, импакт;
4. Сантехникээс үүдэлтэй эрсдэл:
Сантехникийн шугам хоолойн гэмтлээс шалтгаалж учирсан хохирол, Ус алдалтаас учирсан хохирол, Уур чийгэнд цохиулах, усанд автах түүнээс үүдсэн хохирол;
5. Хулгай эрсдэлээс үүдэлтэй хохирол;
6. Гуравдагч этгээдийн санамсаргүй үйлдэл;
7. Гуравдагч этгээдийн санаатай үйлдэл;
ДААТГАЛЫН ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛС:
Нийт үнэлгээТухайн хөрөнгийн зах зээлийн үнэ байна.
Хураамжий хувьТухайн даатгуулах хөрөнгийн шинж чанар эрсдэл гарах нөхцөл байдал, байршил зэрэг хүчин зүйлсийг судалсны үндсэн дээр тогтооно.

Wildcard SSL