Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

Энэхүү даатгалаар юуг нөхөн төлөх вэ?
Жолоочийн буруутай үйлдлээс бусдад учирсан амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгийн хохирлыг нөхөн төлнө.
Даатгалын хураамж, үнэлгээ ямар байх вэ?

ҮнэлгээТээврийн хэрэгслийн ангилал
“А” ангилал5,000,000₮
“В” ангилал5,000,000₮
“С” ангилал10,000,000₮
“Д” ангилал10,000,000₮
“Механизм” 5,000,000₮
”Мэргэшсэн жолооч” болон С, Д ангиллын тээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцох жолооч 10,000,000₮
Даатгалын суурь хураамж“А” ангилал12,500₮
“В” ангилал33,000₮
“С” ангилал42,500₮
“Д” ангилал53,000₮
“Механизм” 12,500₮
“Мэргэшсэн жолооч” болон С, Д ангиллын тээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцох жолооч 33,000₮
/Жолоочийн даатгалын тухай хуулийн 11,1-д заасан эдгээр итгэлцүүрүүдээс шалтгаалж суурь хураамжийг нэмэгдүүлж буюу хорогдуулж тооцно/1. Газар нутгийн байршил
2. Даатгуулагчийн даатгалын түүх
3. Нас, туршлага
4. Гэрээний хугацаа
5. Худал мэдүүлэг санаатай өгсөн эсэх
6. Тээвриин хэрэгслииг ашиглах жолоочийн тоо
7. Даац, суудлын тоо, хөдөлгүүрийн хүчин чадал
8. Зориулалт
9. Чиргүүлтэй эсэх

Wildcard SSL