Үл хөдлөх хөрөнгийн даатгал

Даатгалын зүйл:
Орон сууц, Амьны орон сууц гэх мэт.
Даатгалын эрсдэлүүд:

Үндсэн эрсдэл1Галын эрсдэл:
Бүх төрлийн гал түймэр, тэсрэлт дэлбэрэлт;
2Цахилгааны эрсдэл:
Цахилгаан эрчим хүчний нөлөөлөл (хэвийн бус хэлбэлзэл, хэт ачаалал, богино холболт);
3Байгалийн эрсдэл:
Бүх төрлийн байгалийн Гамшиг, үер ус мөндөрт цохиулах, газар хөдлөлт, хүчит салхи, аянга цахилгаан, импакт;
4Сантехникээс үүдэлтэй эрсдэл:
Сантехникийн шугам хоолойн гэмтлээс шалтгаалж учирсан хохирол, Ус алдалтаас учирсан хохирол, Уур чийгэнд цохиулах, усанд автах түүнээс үүдсэн хохирол;
Нэмэлт эрсдэл5Хулгай эрсдэлээс үүдэлтэй хохирол;
6Гуравдагч этгээдийн санамсаргүй үйлдэл;
7Гуравдагч этгээдийн санаатай үйлдэл;
Нийт үнэлгээТухайн хөрөнгийн зах зээлийн үнэ байна.
Хураамжий хувьНийт үнэлгээнээс 0,5%-1,5% -иар тооцно.
Тухайн даатгуулах хөрөнгийн шинж чанар эрсдэл гарах нөхцөл байдал, байршил зэрэг хүчин зүйлсийг судалсны үндсэн дээр тогтооно.

Wildcard SSL