Санхүүгийн үзүүлэлтүүд

Балансын үзүүлэлт: /мянган төгрөгөөр/
Үзүүлэлт2015 оны 12 сарын 312016 оны 12 сарын 312017 оны 12 сарын 31
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө768 661 572734 437 391.471 935 148 230.16
Даатгалын авлага71 119 57919 713 128.1917 499 467.66
Бусад санхүүгийн хөрөнгө170 448 048.9534 779 512.924 207 282.31
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө178 994 012.79150 469 744.63618 332 098.25
Хөрөнгө оруулалт6 893 100 640.287 727 291 243.389 681 693 587.7
Даатгалын хөрөнгө221 754 400794 618 7421 789 551 254
Үндсэн хөрөнгө/Цэвэр/2 082 066 801.442 023 490 485.882 022 406 534.95
Биет бус хөрөнгө/Цэвэр/2 987 671.23209 836.07
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН10 389 132 725.9911 485 0100 84.5216 088 838 455.03
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ---
ӨР ТӨЛБӨР
Даатгалын өглөг49 046 920.66--
Бусад санхүүгийн өр төлбөр41 130 404.122 470 311.2915 189 153.09
Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр88 601 840.210 453 110.58115 198 811.44
Орлогод тооцоогүй хураамж3 299 529 9234 148 154 9705 703 913 572
Тусгай нөөц сан1 112 484 3701 112 484 3701 112 484 370
Нөхөн төлбөрийн нөөц сан1 575 243 3902 208 874 989.264 679 919 014.69
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН5 053 552 477.986 369 953 381.1310 514 220 551.22
ЭЗДИЙН ӨМЧ
Эзэмшигчдийн өмч3 500 000 0003 500 000 0003 500 000 000
Халаасны хувьцаа
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний өөрчлөлт899 328 722899 328 722899 328 722
Эздийн өмчийн бусад хэсэг172 500 000--
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал763 751 5261 065 727 9811 175 289 182
ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН5 335 580 2485 115 056 7035 574 617 904
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН10 389 132 72611 485 010 08516 088 838 455

  • Бид харилцагчдийнхаа эрсдэлгүй байдлыг хангахын тулд давхар даатгалын компаниудтай хамтран ажиллахдаа мэргэшсэн. Харилцагчдынхаа өмнө хүлээсэн үүргийн дагуу орлогынхоо багагүй хувийг нөхөн төлбөрт олгодог.
  • nuhun_tulbur

  • Бид санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоодог төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлтийг жил бүр ханган ажилладаг.
  • tulburiin_chadvar

2017 оны байдлаар “МИГ Даатгал” компанийн зах зээлд эзлэх байр суурь